ក្រសួងការងារ៖ ឆ្នាំ២០១៦ កម្ពុជានាំចេញវាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើង បានជាង៧ពាន់លានដុល្លារ កើន៧%