ក្រសួងកសិកម្មកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងរឹង​សម្រាប់ការនាំចូលសត្វ​ និងសាច់សត្វ​ ដើម្បី​​ទប់ស្កាត់សាច់សត្វខូចគុណភាពនាំឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋ