កម្ពុជាស្វែងរកការចុះអនុស្សរណៈ ជាមួយទីម័រខាងកើត ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម