កម្ពុជានាំចេញអង្ករបានជិត២៦ម៉ឺនតោន នៅរយៈពេល៥ខែដំបូងដើមឆ្នាំ២០១៧នេះ កើនឡើង១០%