កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ក្នុងការពន្លឿនការអភិវឌ្ឍវិស័យ ICT និងចូលរួមជាមួយប្រទេស​ក្នុង​តំបន់ និងសហគមន៍អន្ដរជាតិ