សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី៖ កម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនឥស្លាម ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនចូលសាលារៀន ខុសពីប្រទេសមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតនោះទេ