សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ម្លប់សន្តិភាព ធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍លំដាប់អន្តរជាតិជាច្រើន