នាយករដ្ឋមន្រ្តី បង្គាប់ឲ្យជ្រើសរើសអនុរក្សព្រៃឈើបន្ថែម៣០០នាក់ទៀត នៅឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពការពារព្រៃឈើ