សម្តេចតេជោ៖ ពិចារណារុះរើគណរដ្ឋមន្ត្រី, ពន្លឿនសេវាសាធារណ, បង្កើនវិធានការណ៍សន្តិសុខ