សារសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន តាមហ្វេសប៊ុក ថ្ងៃទី ១៧ កញ្ញា ២០១៦៖ “សន្តិភាពដែលចេញពីនយោបាយ ឈ្នះឈ្នះ ផ្តល់ឱកាសអោយជាតិ និងប្រជាជនអភិវឌ្ឍគ្រប់ទីកន្លែង”