សារសម្តេចតេជោតាមហ្វេសប៊ុក ថ្ងៃ ១៦ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ស្តីពី វិធានការណ៍បន្ទាន់ក្នុងការលើកតម្លៃស្រូវ