មហាសន្និបាតសភាតំបន់អាស៊ី ! សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានវាយសំពងសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសតំបន់អឺរ៉ុបយ៉ាងខ្លាំងៗ ជុំវិញរឿងសង្រ្គាមនៅមជ្ឈឹមបូព៌ា