យល់ស្របការផ្ទេរមុខងារ រវាងបរិស្ថាន និងកសិកម្ម, បញ្ជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានបន្តបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើ