ប្រសាសន៍ និងការអធិប្បាយតាមហ្វេសប៊ុក ស្តីពី ទស្សនកិច្ចខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ កំពង់ចាម ព្រះវិហារ ឧត្តរមានជ័យ និងខេត្តសៀមរាម (ថ្ងៃទី ២៣ ដល់ ២៧ សីហា ២០១៦)