បញ្ចុះតម្លៃការប្រឡងចេញថ្នាក់ជាតិសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាល