នាយករដ្ឋមន្ដ្រីកម្ពុជា ប្រាប់មហាសន្និបាតសភាតំបន់អាស៊ីថា «ពលរដ្ឋកម្ពុជា​មិនចង់ឃើញ​ភ្លើងសង្គ្រាម​ទៀតឡើយ»