ធនធានមនុស្សក្លាយជាអាទិភាពទី ១, ហ្វេសប៊ុកបង្កើនល្បឿនដោះស្រាយកង្វល់ប្រជាពលរដ្ឋ