ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយគូបា, សហរដ្ឋអាមេរិក និងសហភាពអឺរ៉ុប កាន់តែប្រសើរ