ទស្សនកិច្ចមើលការអភិវឌ្ឍ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងមន្រ្តីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់ អាវុធ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ, កំពត, កែប និងព្រះសីហនុ, ថ្ងៃ 0២ ដល់ ០៤ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦