ការដកស្រង់ប្រសាសន៍ និងការអធិប្បាយក្នុងហ្វេសប៊ុក ស្តីពី ទស្សនកិច្ចនៅខេត្ត មណ្ឌលគិរី, រតនគិរី, ស្ទឹងត្រែង, ព្រះវិហារ និងកំពង់ធំ (ថ្ងៃទី ១៤ ដល់ ១៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦)