ឈប់យកថ្លៃប្រើផ្លូវលេខ ៤ បង្កើនភាពប្រកួតប្រជែង, ត្រូវការពូជស្រូវល្អ មិនប្រកាន់រដូវ