ការដកស្រង់ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ក្នុងពិធីបិទការប្រឡងចម្រៀង “មត៌កវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ពានរង្វាន់សម្តេចតេជោ”