ពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ជាតិ នៃលទ្ធផលចុងក្រោយជំរឿនកសិកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រីតំណាងប្រទេស និងស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍ

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រី!

Details

ផលិតកម្មស្រូវកើន តែការនាំចេញមិនទាន់សម្រេចគោលដៅ

ថ្ងៃ ១០ ធ្នូ ២០១៥ អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលសម្រេចនៃការធ្វើជំរឿនកសិកម្ម ឆ្នាំ ២០១៣ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Details