ចំណុចសំខាន់ៗ នៃ ការចូលរួមមតិ ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រមុខដឹកនាំពិភពលោក ស្តីពី “សមភាពយ៉េនឌ័រ និងការលើកកំពស់សិទ្ធិអំណាចស្រ្តី” នៅសម័យប្រជុំកំពូលសហប្រជាជាតិ

វាយចម្លងតាមច្បាប់ដើម

ឯកឧត្តមប្រធាន,
ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី!

  • ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ ដោយបានចូលរួមនៅក្នុង «កិច្ចប្រជុំប្រមុខដឹកនាំពិភពលោក ស្តីពីសមភាព យ៉េនឌ័រ និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចស្រ្តី: ការប្តេជ្ញាចិត្តឆ្ពោះទៅរកវិធានការ»។
Details