សង្កថា ថ្លែងក្នុងពិធី ចែកសញ្ញាប័ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ

នៅក្នុងពិធី ចែកសញ្ញាប័ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ ថ្ងៃ ១៣ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើសង្កថា លើកឡើងនូវចំណុច​សំ​ខាន់ៗ មួយ​ចំនួន។ កម្ពុជា​ទស្សនៈថ្មី សូមធ្វើការដកស្រង់ជូននូវចំណុច និងប្រសាសន៍ខ្លះ ដូចតទៅ៖

ការមិនយកពន្ធត្រួតគ្នា ក្នុងវិស័យអប់រំ

Details