បទអន្តរាគមន៍ក្នុងវេទិកាពិភាក្សារវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន និងវិនិយោគិនពិភពលោក, នៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ