សេចក្តីថ្លែងការណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនជនរួមជាតិ អំពីស្ថានការណ៍នយោបាយក្នុងប្រទេស