សុន្ទរកថា ទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយស «ភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើម» ពីសកលវិទ្យាល័យ លីមកុកវីង (Limkokwing University) នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី