សុន្ទរកថា ថ្លែងក្នុងវេទិកាសកលស្តីពី ការអភិវឌ្ឍ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឆ្នាំ ២០១៥ ក្នុងឱកាសខួបលើកទី២៣នៃទិវាលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រអន្តរជាតិ ស្តីពី ការអភិវឌ្ឍរួម តាមរយៈកិច្ចប្រឹងប្រែងរួម ក្នុង ការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រ, ក្រុងប៉េកាំង, សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន