សុន្ទរកថា ក្នុង ពិធីបើកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចទេសចរណ៍សកលម៉ាកាវ ឆ្នាំ ២០១៥