សុន្ទរកថា ក្នុងពិធីបើកកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្តូរហិរញ្ញវត្ដុអន្តរជាតិ៖ ខ្សែក្រវាត់មួយ ផ្លូវមួយ