សុន្ទរកថាទៅកាន់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា ធុរកិច្ចបារាំង-កម្ពុជា រៀបចំដោយ MEDEF INTERNATIONAL នៅទីក្រុងប៉ារីស។