សម្រង់ប្រសាសន៍ឆ្លើយតបទៅអ្នកសារព័ត៌មាន នៅទីក្រុងប៉េកាំង ក្នុងពិធីបើកវេទិកា សៀងសាន លើកទី ៦ ក្រោមប្រធានបទ “សន្តិសុខ និងសហប្រតិបត្តិការនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក៖ តថភាព និងចក្ខុវិស័យ”