សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបកស្រាយនូវចំណុច ៣ ធំ នៃនយោបាយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ របស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំង