សង្កថា ថ្លែងក្នុងពិធី សម្ពោធ ដាក់អោយប្រើប្រាស់ សាលាអន្តរជាតិភ្នំពេញ