សង្កថា ថ្លែងក្នុងពិធី ចែកសញ្ញាប័ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ