ពិធីពិសារអាហារសាមគ្គី ជាមួយនឹងក្រុមឧកញ៉ា អ្នកធុរកិច្ច និងមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់