ប្រជារាស្រ្តខ្មែរ ១៥ លាននាក់ផ្តល់ការគោរពចំពោះ កែ ឡេង