ចំណុចសំខាន់ៗ នៃ ការចូលរួមមតិ ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រមុខដឹកនាំពិភពលោក ស្តីពី “សមភាពយ៉េនឌ័រ និងការលើកកំពស់សិទ្ធិអំណាចស្រ្តី” នៅសម័យប្រជុំកំពូលសហប្រជាជាតិ