ការបកស្រាយបំភ្លឺ ករណីឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារបំផ្លាញវប្បធម៌សន្ទនា ដោយមេបក្សប្រឆាំង