សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់កម្ចីកម្រិត១៨%ក្នុង១ឆ្នាំ ជាការចូលរួមចំណែកដោះស្រាយទុក្ខលំបាកប្រជាពលរដ្ឋ