​គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង និង​អភិវឌ្ឍ​ឆ្នេរ​សមុទ្រ​កម្ពុជា ចេញលិខិតអះអាងថា តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ «ពយកំពេញ» កំពុងដំណើរការសាងសង់ដោយស្របច្បាប់ ដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍រាស្រ្ត និងទាត់ចោលព័ត៌មានអវិជ្ជមានថាបានចាក់ដីចូលឆ្នេរសមុទ្រ