៩ខែឆ្នាំនេះ អគ្គនាយកពន្ធដារប្រមូលចំណូលពន្ធ សម្រាប់ថវិកាជាតិបានជិត១.៧ពាន់លានដុល្លារ