២ខែដំបូង កម្ពុជានាំចេញអង្ករបានជាង១១ម៉ឺនតោនកើនឡើងតិចតួច, នាំចេញទៅអឺរ៉ុបបានជាង៣ម៉ឺនតោន និងចិនជាង៤ម៉ឺនតោន