២ខែដំបូងឆ្នាំនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំណូលចូលថវិកាជាតិ បានជាង៣៥៨លានដុល្លារ