១ថ្ងៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ ទទួលអ្នកជំងឺគ្រុនឈាមជាង៣០០នាក់, គិតពីដើមឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី២០មិថុនានេះ ករណីជំងឺគ្រុនឈាមមានជាង៣ពាន់នាក់ ស្លាប់៤នាក់