ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន៖ ព្រះពុទ្ធសាសនា ជាសាសនារបស់រដ្ឋ និងជាកម្លាំងដឹកនាំ ចរិយាធម៌សង្គម ឲ្យដើរផ្លូវល្អ