អ្នកនាំពាក្យការពារជាតិ៖ កងទ័ពកម្ពុជា បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយភាគីឡាវ ដោយរង់ចាំតែបទបញ្ជាប៉ុណ្ណោះ