អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ លើកឡើងពីសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ លើគ្រប់វិស័យដែលសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ២០១៧, មកដល់ពេលនេះ ប្រជាជននៅភ្នំពេញកើនដល់១,៧លាននាក់