អបអរសាទរ! កម្ពុជាទទួលបានរង្វាន់ស្តង់ដាទេសចរណ៍អាស៊ានចំនួ​ន ១៨ ​ពីអាស៊ាន